VORES TILGANG TIL LÆRING

I Læringsprojektet tager vi udgangspunkt i elevens trivsel som redskab til mere læring. 
Fra forskning og erfaring ved vi, at gode læringsprocesser starter med tryghed og en følelse af at høre til i fællesskabet.
Når man som elev føler sig tryg i et positivt fællesskab, bliver det muligt at fokusere hele sin energi på det faglige område og ens egen læringsproces.
Det kan du læse mere om på denne side.

FÆLLESSKABET - elevteams

På vores trivselsforløb og faglige turboforløb skaber vi trygge fællesskaber, der har udgangspunkt i mindre teams. Eleverne bliver inddelt i teams fra 6-15 elever og får tilknyttet 1-3 teamledere i form af vores unge mentorer (19-28 år) . Sammen opbygger eleverne og teamlederne et trygt og positivt fællesskab, hvor den enkeltes trivsel er hovedfokus.
Målet er, at den enkelte elev mærker støtte fra de andre elever, så læringsrummet bliver trygt og tillidsfuldt.
Undervejs i forløbet integrerer elevteamene sig i større og større grupper. Det skaber trivselsfyldte klasser, årgange eller skoler, hvor mantraet er, at vi hjælper hinanden til at lykkes.

INDIVIDET - Eleven

Med indsigt i forskning indenfor optimering af læringsprocesser og med vores egne erfaringer i baggagen, hjælper og træner vi den enkelte elev i deres team.

Vi arbejder med 3 områder indenfor elevens personlige udvikling:

  • Et styrkebaseret mindset i læringsprocessen
  • Personligt lederskab (eks. vedholdenhed og evne til at træffe langsigtede gode valg)
  • Tro på egen evne til at lykkes (eks. igennem progressionsøvelser, der opbygger selvtillid og fornemmelse af eget selvværd)

TRO PÅ EGEN EVNE TIL AT LYKKES

Elevernes læringsforløb er bygget op ud fra principper i styrkebaseret pædagogik og positiv psykologi. Det betyder, at vi arbejder med udgangspunkt i elevernes styrker både personligt, socialt og fagligt. Elevernes kendskab til egne og andres styrker bliver base og afsæt for videre udvikling. 

I praksis betyder det, at vi fokuserer på elevens mulige udviklingsområder fremfor at italesætte fejl, hvilket øger motivationen og flowet i elevernes læringsproces. 

Kernen af Læringsprojektets trivselsforløb og faglige turboforløb er øvelser og worshops, hvor eleverne mærker læringsoplevelserne på egen krop.

 

STYRKEBASERET MINDSET

Træningen i styrkebaseret mindset bygger på forskning omkring fastlåste (fixed) og vækstorienterede (growth) mindset.

Elever, der har en bevidsthed om, at de ved at øve sig kan løfte deres niveau, lykkes mere i skolen end elever, der har en overbevisning, om at deres talent afgør, hvor meget de kan opnå.
Se mere om growth-mindset i denne TED Talk af Carol Dweck
 

PERSONLIG VEDHOLDENHED OG RESILIENS

Nogle gange er læringsprocesser hårde og kræver tid og vedholdenhed. Derfor konstruerer vi forløb, hvor eleverne bliver forpligtet på deltagelse og engagement - også når det bliver svært.
Det giver eleverne styrke og modstandsdygtighed og hjælper dem til at gennemføre læringsforløb.


De 3 nedenstående modeller udgør rygraden i vores pædagogiske arbejde og tilgang til læring i praksis 

 

LÆRINGSTRAPPEN

Forskning i neurofysiologi og læringsprocesser viser, at vi skal være afslappede og trygge samt have en personlig optimisme i forhold til vores egen evne til at lykkes - for at optimere vores evne til at lære. (Diamond, 2013)

Vores model: Læringstrappen (nedenfor) bruger vi i Læringsprojektet til at omsætte disse pointer til daglig praksis.

Læringstrappen synliggør vores pædagogiske tilgang til læring. Ved først at skabe trivsel i læringsmiljøet og give eleven de nødvendige personlige redskaber, optimeres elevens chance for effektiv faglig læring. Derfor er Læringstrappen netop en trappe, da det giver mening, at forestille sig, at det er nødvendigt at starte på nederste trin og bevæge sig opad for at opnå de optimale forhold for faglig læring.

Skærmbillede 2017-03-13 kl. 00.04.41.png
 
 
laeringsdoeren_laeringshuset.jpg

LÆRINGSDØREN

Læringsdøren er et billede på, hvor parat eleven er til faglig læring.

Lad os forestille os, at de enkelte elevers læringsdør åbner ud af. Det er vores opgave, som underviser, pædagog og facilitator af læringsprocesser at hjælpe med at åbne dørene gennem elevernes tryghed i fællesskabet og tro på at kunne lykkes med de opgaver, vi tilbyder.
Døren er et billede på at jo mindre tryghed og tro på egen evne eleven har, des mere vil døren være lukket. Jo mere tryghed i fællesskabet og tro på egen evne til at lykkes, vi kan give eleverne, jo mere vil døren åbnes og adgangen til læring øges. 

Trin 1 og Trin 2 på Læringstrappen er to essentielle områder, hvor vi kan fokusere vores indsats, så eleven selv åbner døren og tillader os at være med til at skabe læring. Forsøger vi derimod at skabe en faglig læring (Trin 3) før døren er åbnet tilstrækkeligt, risikerer vi, at meget af budskabet og elevens læring går tabt.

 

 

LÆRINGSPYRAMIDEN

Laeringspyramiden_Laeringsprojektet

I Læringsprojektet tror vi på aktiv deltagelse som den bedste og mest effektive læringsmetode.
Eleven lærer ved at gøre, ved at opleve og reflektere over sin oplevelse. Refleksionen skaber nye ideer og indsigter, som eleven kan tage med i nye udfordringer.
Vi HAR ikke en krop - vi ER en krop! Denne integrerede tanke har direkte indflydelse på, hvordan eleven lærer og hvordan læring sætter sig fast. Når undervisning inkluderer kroppen, følelser og hjernen i positive sociale miljøer, er de bedste betingelser for læring til stede.
Denne tilgang er visualiseret i Læringspyramiden. Den minder os om at bruge flere undervisningselementer fra bunden og færre fra toppen. Derfor stræber vi i Læringsprojektet mod at skabe interaktive læringsrum.